ສຕຂ ອຸດົມໄຊ

ສຕຂ ອຸດົມໄຊ

ທີ່ຕັ້ງສະໂມສອນ:

(ຕົວຢ່າງ) ແຂວງ ອຸດົມໄຊ

ຜູ້ຈັດການ:

(ຕົວຢ່າງ) ສະຫະພັນບານເຕະແຂວງອຸດົມໄຊ

ເບີໂທຕິດຕໍ່:

(ຕົວຢ່າງ) +856 (20) 11223344

ປະຫວັດສະໂມສອນ

(ຕົວຢ່າງ) ເປັນສັນຍາລັກຂອງແຂວງ ອຸດົມໄຊ

ແຜນທີ່