ສຕຂ ຫຼວງພະບາງ

ສຕຂ ຫຼວງພະບາງ

ທີ່ຕັ້ງສະໂມສອນ:

(ຕົວຢ່າງ) ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ

ຜູ້ຈັດການ:

(ຕົວຢ່າງ) ສະຫະພັນບານເຕະແຂວງຫຼວງພະບາງ

ເບີໂທຕິດຕໍ່:

(ຕົວຢ່າງ) +856 (20) 11223344

ປະຫວັດສະໂມສອນ

(ຕົວຢ່າງ) ເປັນສັນຍາລັກຂອງແຂວງ ຫຼວງພະບາງ

ແຜນທີ່