ສຕຂ ໄຊຍະບູລີ

ສຕຂ ໄຊຍະບູລີ

ທີ່ຕັ້ງສະໂມສອນ:

(ຕົວຢ່າງ) ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ

ຜູ້ຈັດການ:

(ຕົວຢ່າງ) ສະຫະພັນບານເຕະແຂວງໄຊຍະບູລີ

ເບີໂທຕິດຕໍ່:

(ຕົວຢ່າງ) +856 (20) 11223344

ປະຫວັດສະໂມສອນ

(ຕົວຢ່າງ) ເປັນສັນຍາລັກຂອງແຂວງ ໄຊຍະບູລີ

ແຜນທີ່