ສຕຂ ບໍລິຄໍາໄຊ

ສຕຂ ບໍລິຄໍາໄຊ

ທີ່ຕັ້ງສະໂມສອນ:

(ຕົວຢ່າງ) ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ

ຜູ້ຈັດການ:

(ຕົວຢ່າງ) ສະຫະພັນບານເຕະແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ

ເບີໂທຕິດຕໍ່:

(ຕົວຢ່າງ) +856 (20) 11223344

ປະຫວັດສະໂມສອນ

(ຕົວຢ່າງ) ເປັນສັນຍາລັກຂອງແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ

ແຜນທີ່