ສຕຂ ຈໍາປາສັກ

ສຕຂ ຈໍາປາສັກ

ທີ່ຕັ້ງສະໂມສອນ:

(ຕົວຢ່າງ) ແຂວງ ຈໍາປາສັກ

ຜູ້ຈັດການ:

(ຕົວຢ່າງ) ສະຫະພັນບານເຕະແຂວງຈໍາປາສັກ

ເບີໂທຕິດຕໍ່:

(ຕົວຢ່າງ) +856 (20) 11223344

ປະຫວັດສະໂມສອນ

(ຕົວຢ່າງ) ເປັນສັນຍາລັກຂອງແຂວງ ຈໍາປາສັກ

ແຜນທີ່