ສຕຂ ຜົ້ງສາລີ

ສຕຂ ຜົ້ງສາລີ

ທີ່ຕັ້ງສະໂມສອນ:

(ຕົວຢ່າງ) ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ

ຜູ້ຈັດການ:

(ຕົວຢ່າງ) ສະຫະພັນບານເຕະແຂວງຜົ້ງສາລີ

ເບີໂທຕິດຕໍ່:

(ຕົວຢ່າງ) +856 (20) 11223344

ປະຫວັດສະໂມສອນ

(ຕົວຢ່າງ) ເປັນສັນຍາລັກຂອງແຂວງ ຜົ້ງສາລີ

ແຜນທີ່