ສຕຂ ຫຼວງນ້ຳທາ

ສຕຂ ຫຼວງນ້ຳທາ

ທີ່ຕັ້ງສະໂມສອນ:

ແຂວງ ຫຼວງນ້ຳທາ

ຜູ້ຈັດການ:

ທ່ານ ສອນສິນ ຈັນທະວົງສາ

ຂ່າວສານກ່ຽວກັບ ສຕຂ ຫຼວງນ້ຳທາ