ສຕຂ ອຸດົມໄຊ

ສຕຂ ອຸດົມໄຊ

ທີ່ຕັ້ງສະໂມສອນ:

ແຂວງ ອຸດົມໄຊ

ຜູ້ຈັດການ:

ທ່ານ ສີຖາວອນ ພິລະວົງ

ຂ່າວສານກ່ຽວກັບ ສຕຂ ອຸດົມໄຊ