ສຕຂ ໄຊຍະບູລີ

ສຕຂ ໄຊຍະບູລີ

ທີ່ຕັ້ງສະໂມສອນ:

ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ

ຜູ້ຈັດການ:

ທ່ານ ນາງ ອົ້ວ ອ່ອນຟ້າ

ຂ່າວສານກ່ຽວກັບ ສຕຂ ໄຊຍະບູລີ