ສຕຂ ວຽງຈັນ

ສຕຂ ວຽງຈັນ

ທີ່ຕັ້ງສະໂມສອນ:

ແຂວງ ວຽງຈັນ

ຜູ້ຈັດການ:

ທ່ານ ພູເງີນ ບົວທອງ

ຂ່າວສານກ່ຽວກັບ ສຕຂ ວຽງຈັນ