ສຕຂ ໄຊສົມບູນ

ສຕຂ ໄຊສົມບູນ

ທີ່ຕັ້ງສະໂມສອນ:

ແຂວງ ໄຊສົມບູນ

ຜູ້ຈັດການ:

ທ່ານ ເກົ້າຊົງ ໄຊຮົ້ວ

ຂ່າວສານກ່ຽວກັບ ສຕຂ ໄຊສົມບູນ