ສຕຂ ບໍລິຄໍາໄຊ

ສຕຂ ບໍລິຄໍາໄຊ

ທີ່ຕັ້ງສະໂມສອນ:

ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ

ຜູ້ຈັດການ:

ທ່ານ ຄໍາມອນ ອ້ວນວິໄລ

ຂ່າວສານກ່ຽວກັບ ສຕຂ ບໍລິຄໍາໄຊ