ສຕຂ ສະຫວັນນະເຂດ

ສຕຂ ສະຫວັນນະເຂດ

ທີ່ຕັ້ງສະໂມສອນ:

ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ

ຜູ້ຈັດການ:

ທ່ານ ຄໍາໃສ ສົດທິໂສ

ຂ່າວສານກ່ຽວກັບ ສຕຂ ສະຫວັນນະເຂດ