ສຕຂ ເຊກອງ

ສຕຂ ເຊກອງ

ທີ່ຕັ້ງສະໂມສອນ:

ແຂວງ ເຊກອງ

ຜູ້ຈັດການ:

ທ່ານ ຄໍາມວນ ແສງອາລຸນ

ຂ່າວສານກ່ຽວກັບ ສຕຂ ເຊກອງ