ສຕຂ ອັດຕະປື

ສຕຂ ອັດຕະປື

ທີ່ຕັ້ງສະໂມສອນ:

ແຂວງ ອັດຕະປື

ຜູ້ຈັດການ:

ທ່ານ ພູປະລົມ ເເສນຄໍາພອນ

ຂ່າວສານກ່ຽວກັບ ສຕຂ ອັດຕະປື