ສຕຂ ຜົ້ງສາລີ

ສຕຂ ຜົ້ງສາລີ

ທີ່ຕັ້ງສະໂມສອນ:

ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ

ຜູ້ຈັດການ:

ທ່ານ ລຳພອນ ເພັງໄພວັນ

ຂ່າວສານກ່ຽວກັບ ສຕຂ ຜົ້ງສາລີ