ສຕຂ ສາລະວັນ

ສຕຂ ສາລະວັນ

ທີ່ຕັ້ງສະໂມສອນ:

ແຂວງ ສາລະວັນ

ຜູ້ຈັດການ:

ທ່ານ ຄົມເພັດ ສຸເທບມະນີ

ຂ່າວສານກ່ຽວກັບ ສຕຂ ສາລະວັນ