ສຕຂ ຈໍາປາສັກ

ສຕຂ ຈໍາປາສັກ

ທີ່ຕັ້ງສະໂມສອນ:

ແຂວງ ຈໍາປາສັກ

ຜູ້ຈັດການ:

ທ່ານ ສຸລິທັດ ຄຳມຸງຄຸນ

ຂ່າວສານກ່ຽວກັບ ສຕຂ ຈໍາປາສັກ