ສຕຂ ບໍ່ແກ້ວ

ສຕຂ ບໍ່ແກ້ວ

ທີ່ຕັ້ງສະໂມສອນ:

ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ

ຜູ້ຈັດການ:

ທ່ານ ໂຄລາ ອຸ່ນດາລາ

ຂ່າວສານກ່ຽວກັບ ສຕຂ ບໍ່ແກ້ວ